Over De Rinck

De Rinck

Gemeenschapscentrum De Rinck

 

Een creatief, participatief en geëngageerd huis in een veranderende stad

 

Anderlecht is groot(stedelijk), complex, hyperdivers , erg duaal en tegelijk nog leefbaar.
Anderlecht is een grote gemeente met 120.000 inwoners en een lappendeken van erg di-verse
wijken, talen en gemeenschappen.
 
Het is een sterk verdeelde stad en zeker geen dorp in de stad meer.
Dit stadsdeel bezit potentieel om uit te groeien tot een leefbare grootstedelijke omgeving.
Gemeenschapscentrum De Rinck maakt zich op om ook de komende jaren bij te dragen tot de
leef kwaliteit van Anderlecht én het welbevinden van zijn bewoners.
 
Onze basismissie is en blijft onveranderd: het ontplooien van een gemeenschapsvormende
werking doorheen volgende functies en bijpassende acties:
  • ontmoeting, onthaal, informatie en dienstverlening
  • culturele participatie / culturele animatie / cultuurbeleving / cultuurspreiding
  • educatie en permanente vorming
Onze visie én acties maken onderdeel uit van het Lokaal Cultuurbeleidsplan.
 
De Rinck wil een werkbaar en wervend perspectief aandragen voor actieve burgers. Het   
is een huis voor ontmoeting, cultuurbeleving , actief burgerschap , co-creatie en engagement.
De Rinck is geen cultureel centrum maar een lokaal Brussels gemeenschapscen-trum!
De Rinck wil verbindend en ontmoetend werken tussen de vele wijken,
buurten én gemeenschappen in onze gemeente.
De Rinck blijft het huidige gemeenschapsleven ondersteunen en heeft tegelijkertijd oog voor
nieuwe stedelijke ontwikkelingen en nieuwe burgerinitiatieven.
 
We zijn en blijven een open Nederlandstalig centrum. We ontwikkelingen een taalbeleid
naar specifieke groepen om mensen maximaal te laten participeren aan onze werking. 
We werken naast gemeenschapsvormend eveneens maatschappijvormend via acties
rond bewustmaking, reflectie en het uitwerken van alternatieven.
We willen een stuk solidariteit creëren met en tussen bewoners rond thema’s die van
belang zijn in en voor de stad.
We willen mensen naar onze nieuwe infrastructuur brengen via een breed palet van activi-teiten maar tegelijkertijd willen we vanuit De Rinck naar de diverse wijken en buurten gaan. Deze wisselwerking tussen lokaal aanwezig zijn  en grootstedelijk werken biedt heel wat interessante perspectieven.
 
Ons nieuw huis zal de bestaande ‘cultuurpool ‘ met Zinnema , de academie beeldende kun-sten, de academie voor woord, muziek en dans , de bibliotheek ,  CC Escale du Nord , het Erasmushuis en de publieke ruimte van het Dapperheidsplein versterken en tot een echte cultuuroase laten uitgroeien.
 
We behouden dynamische banden met  lokale partners én netwerken.
We zullen werken met en voor diverse publieken.
We hebben oog voor specifieke kansengroepen.
We erkennen het belang en de inzet van het vrijwilligerswerk/actief burgerschap binnen onze organisatie.
 
We kiezen met onze projecten voor diepgang via trajectwerking en vermijden vrijblijvend-heid.
We experimenteren/programmeren met hybride/multidisciplinaire evenementen.
 
Programmeren moet bij ons meestal gelezen worden als ‘presenteren’.