Ruimte voor kunstenaars

>> for ENGLISH scroll down below >>

Ben je op zoek naar een tijdelijke werkplek om je kunstproject verder te ontwikkelen? Of naar een mogelijkheid om jouw performance, muziek en/of poëzie met anderen te delen in een intieme setting? Of zou je graag jouw kunstwerken een tijdje ophangen aan onze muren? Dan ben je op de juiste pagina aanbeland: via de formulieren hieronder kan je je aanmelden voor een kunstenaarswerkplek, try-out sessie in De kleine Rinck en/of muurplek.

Hoe werkt het?
We herkennen dat er onder kunstenaars veel nood is aan ruimte. Ruimte om te creëren, ruimte om te experimenteren en uit te proberen, ruimte om te delen en met anderen in contact te treden. Om aan deze nood toe te komen stelt De Rinck ruimtes ter beschikking aan kunstenaars - zonder uitwisseling in de vorm van geld. We vertrekken hiervoor vanuit een simpel principe: wanneer een ruimte niet gebruikt wordt voor onze activiteiten, of door die van partners en verenigingen, behoort deze toe aan de gemeenschap. We geloven dat kunst bij kan dragen aan meer verbondenheid en zien het delen van onze ruimtes als onlosmakelijk onderdeel van onze gemeenschapsvormende werking.

Praktisch:

  • Elke maand is er wel een ruimte die meerdere dagen leeg staat. Deze ruimtes kunnen gebruikt worden als tijdelijke werkplek van één week. Om te zien welke ruimtes dit zijn, en wanneer, ga je naar het formulier Werkplek voor kunstenaars. Via dit formulier kan je je direct aanmelden. De werkplekken zijn specifiek bedoeld voor (startende) kunstenaars die niet de financiële middelen hebben om een ruimte te huren, en voor kunstprojecten zonder commerciële intentie. We vertrouwen op je eerlijkheid.
  • Momenteel is de zolderruimte boven De kleine Rinck (het historische gebouw van De Rinck) ongebruikt. Deze kan gebruikt worden als tijdelijke werkplek van één maand. Belangrijk om te weten is dat deze ruimte alleen toegankelijk is op werkdagen van 9 tot 17 uur, en dat het wifi-signaal hier niet zo sterk is. Aanmelden voor deze plek doe je via het formulier Werkplek voor kunstenaars. Ook deze ruimte is bedoeld voor (startende) kunstenaars die niet de financiële middelen hebben om een ruimte te huren, en voor kunstprojecten zonder commerciële intentie.
  • Elke laatste donderdag van de maand organiseren we een try-out en feedback sessie in de gezellige en intieme café ruimte van De kleine Rinck. Dit is het moment om jouw gedichten te komen voorlezen, je nieuwe muzikale creaties ten gehore te brengen, je live performance uit te proberen & hier met je nieuwe publiek over verder te praten. Wij zorgen voor minimale techniek (microfoon, versterker, etc.), promotie via de kanalen van het gemeenschapscentrum, gevulde barkoelkasten, en een warm welkom tijdens de avond. Aanmelden voor een try-out doe je via het formulier Try-out & feedback sessies.
  • In De Rinck zijn er meerdere muren die maar al te blij zijn jouw kunstwerk te mogen verwelkomen. Er is dagelijks veel passage van bezoekers van onze activiteiten, jong en oud. Heb je interesse om jouw kunst in de context van een gemeenschapscentrum tentoon te stellen, gebruik dan het formulier Muurplek voor kunstwerken. Wij voorzien geen verzekering van de kunstwerken, maar het staat je altijd vrij deze zelf af te sluiten. Het is niet toegestaan om verkoopprijzen bij de werken te vermelden, maar een stukje tekst over je zelf en het werk, als ook een link of QR code naar je website of social media, is helemaal prima. Er is een ophangsysteem aanwezig (rails en kabels) - geen gaten in onze muren alstublieft.

Aanmelden:
Werkplek voor kunstenaars
Try-out & feedback sessies
Muurplek voor kunstwerken

De deadline voor aanmelding is altijd 1 maand van tevoren - dus 1 maand voor de werkplek periode start / de try-out plaats vindt / je je werk aan de muur wil komen hangen. We bekijken maandelijks de aanvragen en nemen contact met je op. Opgepast: we werken momenteel aan een nieuw formulier, binnenkort zal het mogelijk zijn om aanvragen in te dienen voor het najaar.

Extra informatie:
Overzicht werkruimtes
Foto's van muurplekken

 

Are you looking for a temporary workspace to further develop your art project? Or for an opportunity to share your performance, music and/or poetry with others in an intimate setting? Or would you like to hang your artwork on our walls for a while? Then you are at the right place: using the forms below you can apply for an artist's workspace, try-out session in De kleine Rinck and/or wall space.

How does it work?
We recognize a great need for space among artists. Space to create, space to experiment and try out, space to share and connect with others. To meet this need, De Rinck makes spaces available to artists - without exchange in the form of money. We start from a simple principle: when a space is not used for our activities, or by our partner associations, it belongs to the community. We believe that art can contribute to social cohesion and therefore see the sharing of our spaces as an inseparable part of our community-building engagement.

Practical:

  • Each month there is space in our building that is not used for several days. These spaces can be used as one-week temporary workspaces. To see which spaces these are, and when, go to: Workspace for artists. This form allows you to apply directly. The workspaces are specifically intended for (starting) artists who do not have the financial means to rent a space, and for art projects with no commercial intent. We trust in your honesty.
  • Currently, the attic space above De kleine Rinck (the historic building of De Rinck) is unused. This can be used as a one-month temporary workspace. It is important to note that this space is only accessible on weekdays from 9 a.m. to 5 p.m., and the Wi-Fi signal here is not very strong. You can apply for this space using the form Workspace for artists. This space too is meant for (starting) artists who do not have the financial means to rent a space, and for art projects without commercial intent.
  • Every last Thursday of the month we organize a try-out and feedback session in the cozy and intimate café space of De kleine Rinck. This is the time to come and read your poems, perform your new musical creations, try out your live performance & talk about this with your new audience. We provide minimal technology (microphone, amplifier, etc.), promotion through the community center's channels, stocked bar fridges, and a warm welcome during the evening. Please sign up for a try-out using the Try-out & feedback sessions form.
  • There are several walls in De Rinck that are very happy to welcome your artwork. There is a lot of daily passage of visitors to our activities, young and old. If you are interested in displaying your art in the context of a community center, please use the Wall space for artworks form. We do not provide insurance for the artworks, but you are always free to take one yourself. It is not allowed to mention sales prices with the works, but a text about yourself and the work, as well as a link or QR code to your website or social media, is totally fine. A hanging system is provided (rails and cables) - no holes in our walls please.

Application:
Workspace for artists
Try-out & feedback sessions
Wall space for artworks

The deadline for application is always 1 month in advance - so 1 month before the workspace period starts / the try-out takes place / you want to come and hang your work on the wall. We review applications monthly and will contact you.

Additional information:
Overview of workspaces
Pictures of wall spaces